Ugovor o zamjeni – zemljište » Primjer Ugovora

Ugovor o zamjeni – zemljište

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

1. …………………………., JMB ……………….., adresa ………………..,

i

2. ………………………….., JMB ……………….., adresa ………………..,

i

3. …………………………., JMB ……………….., adresa ………………..,

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O ZAMJENI NEKRETNINA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju:

- da je ……………………………… (1.) vlasnik parcele, označene kao k.č. br. ……………….., površine ……………….. m2, upisane u z.k. ul. br. ……………….., katastarska opština ………………..,

- da su ………………………….. (2.) i ………………………… (3.) suvlasnici zemljišne parcele broj ……………….., površine ……………….. m2 i parcele broj ……………….., površine ……………….. m2, upisanih u z.k. ul. br. ……………….., katastarska opština ……………….. .

 

Član

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zamjeni – zemljište, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.