Ugovor o zamjeni – stan » Primjer Ugovora

Ugovor o zamjeni – stan

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

ime i prezime, JMB………………,adresa……………………………………

(u daljem tekstu: Prva ugovorna strana)

i

ime i prezime, JMB………………,adresa……………………………………

(u daljem tekstu: Druga ugovorna strana)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O ZAMJENI

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju slijedeće:

a)   da Prva ugovorna strana ima:

  pravo vlasništva na stanu broj ……………….. na ……………….. spratu stambene zgrade na adresi:  ……………………………………………………, površine ……………….. m2, upisanog u Knjizi uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova broj ………………..,  k.o. ……………………….;

  pravo suvlasništva na pripadajućem dijelu zajedničkih dijelova i uređaja zgrade koji služe zgradi kao cjelini, kao i pripadajući dio zemljišta ispod zgrade;

  da je navedeni stan procjenio sudski vještak i ekspert građevinske struke;

b)   da Druga ugovorna strana ima:

pravo vlasništva stana broj …………….. na ……………….. spratu, stambene zgrade na adresi:  ……………………………………………………,

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zamjeni – stan, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.