Ugovor o zamjeni – zemljište » Primjer Ugovora

Ugovor o zamjeni – zemljište

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

1. …………………………., JMB ……………….., adresa ………………..,

i

2. ………………………….., JMB ……………….., adresa ………………..,

i

3. …………………………., JMB ……………….., adresa ………………..,

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O ZAMJENI NEKRETNINA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju:

- da je ……………………………… (1.) vlasnik parcele, označene kao k.č. br. ……………….., površine ……………….. m2, upisane u z.k. ul. br. ……………….., katastarska opština ………………..,

- da su ………………………….. (2.) i ………………………… (3.) suvlasnici zemljišne parcele broj ……………….., površine ……………….. m2 i parcele broj ……………….., površine ……………….. m2, upisanih u z.k. ul. br. ……………….., katastarska opština ……………….. .

 

Član 2.

………………………… (1.) ustupa i prepušta u isključivo vlasništvo i posjed strankama ………………………….. (2.) i ………………………… (3.)  parcelu označenu kao k.č. ……………….., površine ……………….. m2, upisane u z.k. ul. br. ……………….., katastarska opština ……………….. i dozvoljava da se navedena iz tog uloška ispiše i upiše u z.k. ul. br. ……………….. iste k.o. gdje je već uknjiženo suvlasničko pravo u korist stranaka ………………………….. (2.) i ………………………… (3.)  za svakog po 1/2.

………………………….. (2.) i ………………………… (3.)  ustupaju i prepuštaju u isključivo vlasništvo i posjed stranci ……………………………… (1.) parcelu pod brojem ……………….., površine ……………….. m2 i parcelu pod brojem ………………..,  površine ……………….. m2, upisane u z.k. ul. br. ……………….., k.o. ……………….. i dozvoljavaju da se navedene parcele iz tog uloška ispišu i upišu u z.k. ul. br. ……………….. iste k.o., gdje je kao vlasnik uknjižen ………………………… (1.).

 

 

Clausula intabulandi

Član 3.

 

Prepis zamijenjenih parcela se obavlja bez ograničenja.

Svaka ugovorna strana može predlagati provođenje ovog ugovora u zemljišnoj knjizi.

Član 4.

Ugovorne strane su upoznate s prirodnim granicama zamijenjenih parcela. Zamijenjene parcele su po kvaliteti i površini skoro potpuno jednakih vrijednosti. Ugovorne strane su saglasne da niti jedna strana zamjenom nije oštećena i zato se odriču prava pobijanja ovaj ugovor zbog mogućeg oštećenja.

 

 

Završne odredbe

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da porez na promet nekretnina plaća ……………………… (1.), a trošak sastavljanja ugovora i prenosa ………………………….. (2.) i ………………………… (3.)  .

Član 6.

 

Ovaj ugovor sastavljen je u ………. jednaka primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po ………. primjerka.

1. ……………….                          2. ………………..                                             3. ………………..

 Klinkite na link da preuzmete ugovor: Ugovor o zamjeni-zemljište

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor