Ugovor o zalogu automobila » Primjer Ugovora

Ugovor o zalogu automobila

1. ………………………………………….. (Podaci o ugovornoj strani – lični podaci),

(u daljem tekstu: Povjerilac)

i

2. ………………………………………….. (Podaci o ugovornoj strani – lični podaci),

(u daljem tekstu: Dužnik)

Zaključuju dana …………., u ……….. sledeći

UGOVOR O ZALOGU AUTOMOBILA

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji pozajmica, po kojoj je Dužnik obavezan vratiti Povjeriocu u iznosu od ……………….. KM (slovima: ………………..konvertibilnihmaraka) najkasnije do ………………… .

Ćlan 2.

Kao osiguranje plaćanja duga iz člana 1. ugovora Dužnik daje Povjeriocu u zalog svoje  vozilo marke ……………….., registarske oznake: ……………….., godina proizvodnje: ……………….. .

Založeno vlastito vozilo Dužnik predaje Povjeriocu u posjed, odnosno u ručni zalog na dan zaključivanja ovog ugovora. Dužnik također uručuje Poveriocu i ključeve tog vozila, saobraćajnu dozvolu broj ……………….. i polisu obaveznog osiguranja za založeno vozilo. Isprave predate za založeno vozilo izdate su na Dužnikovo ime.

Član 3.

Povjerilac preuzima založeno vozilo i obavezuje se čuvati ga kao dobar domaćin, te ga držati parkiranog u svojoj garaži, na adresi u ……………….., sve do vraćanja. Povjerilac potpisivanjem ovog ugovora potvrđuje prijem dokumenata u vezi vozila iz člana 2. ovog ugovora. Za vrijeme zaloga, odnosno do vraćanja duga,

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zalogu automobila, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.