Ugovor o zalogu automobila » Primjer Ugovora

Ugovor o zalogu automobila

1. ………………………………………….. (Podaci o ugovornoj strani – lični podaci),

(u daljem tekstu: Povjerilac)

i

2. ………………………………………….. (Podaci o ugovornoj strani – lični podaci),

(u daljem tekstu: Dužnik)

Zaključuju dana …………., u ……….. sledeći

UGOVOR O ZALOGU AUTOMOBILA

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji pozajmica, po kojoj je Dužnik obavezan vratiti Povjeriocu u iznosu od ……………….. KM (slovima: ………………..konvertibilnihmaraka) najkasnije do ………………… .

Ćlan 2.

Kao osiguranje plaćanja duga iz člana 1. ugovora Dužnik daje Povjeriocu u zalog svoje  vozilo marke ……………….., registarske oznake: ……………….., godina proizvodnje: ……………….. .

Založeno vlastito vozilo Dužnik predaje Povjeriocu u posjed, odnosno u ručni zalog na dan zaključivanja ovog ugovora. Dužnik također uručuje Poveriocu i ključeve tog vozila, saobraćajnu dozvolu broj ……………….. i polisu obaveznog osiguranja za založeno vozilo. Isprave predate za založeno vozilo izdate su na Dužnikovo ime.

Član 3.

Povjerilac preuzima založeno vozilo i obavezuje se čuvati ga kao dobar domaćin, te ga držati parkiranog u svojoj garaži, na adresi u ……………….., sve do vraćanja. Povjerilac potpisivanjem ovog ugovora potvrđuje prijem dokumenata u vezi vozila iz člana 2. ovog ugovora. Za vrijeme zaloga, odnosno do vraćanja duga, Povjerilac ne smije koristiti založeno vozilo ili ga dati u podzalog, u protivnom odgovara Dužniku za slučajno uništenje vozila ili za štetu nastalu na njemu. Povjerilac nema pravo na naknadu za čuvanje založenog vozila.

 

Član 4.

Budući da vrijednost založenog vozila prelazi vrijednost Dužnikovog duga, Povjerilac nema pravo prodati založeno vozilo istekom rok dospijeća navedenog duga. U slučaju da Dužnik prekorači rok plaćanja duga za više od 30 dana, Povjerilac smije predložiti prodaju vozila preko suda.

 

Član 5.

Za sporove iz ovog ugovora i za eventualnu prodaju vozila nadležan je sud u ……………….. .

 

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u ……………….. istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po ……………….. primjerka.

DUŽNIK:                                                                                 POVJERILAC:

…………………………                                                                …………………………

Preuzmite ugovor: Ugovor o zalogu automobila

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor