Ugovor o zalogu-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o zalogu-2

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

1. ………………………………………….., JMB ………………….., adresa …………………………,

(u daljem tekstu: Povjerilac)

i

2. ………………………………………….., JMB ……………………, adresa …………………………,

(u daljem tekstu: Dužnik)

zaključuju dana …………., u …………………. sledeći

UGOVOR O ZALOGU

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane neosporno utvrđuju da među njima postoji nedospjelo potraživanje po osnovu kupoprodajnog ugovora od dana ……………….., prema kojem je Dužnik obavezan Povjeriocu platiti ……………….. KM, zajedno s ………………..% godišnjih kamata za vrijeme od ……………….. do ……………….. .  

Član 2.

Za osiguranje plaćanja ukupnog potraživanja s pripadajućim dodacima iz prethodnog člana ugovora Dužnik daje u zalog Poveriocu sve svoje nekretnine, upisane u zemljišnoknjižni uložak broj ……………….., k.o. ……………….. .

 

Član 3.

Sobzirom na dogovor iz člana 2. ugovora Dužnik dozvoljava da se na sve njegove nekretnine upisane u z.k. ul. broj ……………….., k.o. ……………….., uknjiži založno pravo u korist Povjerioca, za potraživanja u visini ………………..KM, zajedno s ……..% godišnjih kamata za vrijeme od ……………….. do ……………….. .

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će odmah po potpisivanju ovog ugovora, kod nadležnog suda, predložiti i provesti postupak za osiguranje novčanog potraživanja sa založnim pravom prema sporazumu stranaka.

 

Član 5.

Dužnik plaća sve troškove nastale iz ovog ugovora, prije svega troškove provođenja ovog ugovora kod suda i upis u zemljišnu knjigu.

 

Završne odredbe

Član 6.

Za eventualne sporove iz ovog ugovora nadležan je sud u ……………….. .

Član 7.

Ugovor je sastavljen i potpisan u četiri primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka.

POVERILAC:                                                               DUŽNIK:

…………………………                                                    …………………………………………..

Preuzmite ugovor: 1.24. ugovor o zalogu-2

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor