Ugovor o zakupu telefonskog voda » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu telefonskog voda

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana ………., u ……….. sledeći

UGOVOR O ZAKUPU TELEFONSKOG VODA ZA

PRENOS PODATAKA

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je zakup ……………………………………. telefonskog voda za prenos podataka koji Zakupodavac daje u zakup Zakupcu. Brzina prenosa je ……………….., način rada: ……………….., marka modema: ……………………………,            lokacija priključaka za prenos podataka: ………………………………….. .

Član 2.

Zakupac ima pravo koristiti telefonski vod iz člana 1. ugovora isključivo za prenos podataka za svoje potrebe i obavezuje se da zakupljeni vod neće koristiti za druge namjene i da neće ustupiti  korištenje voda trećim licima.

 

Zakupnina

Član 3.

Zakupac se obavezuje plaćati Zakupodavcu mjesečnu zakupninu za vod naveden u članu 1. ovog ugovora. Zakupnina je izražena u obračunskim bodovima i za vod dužine ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu telefonskog voda, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.