Ugovor o zakupu dvorane » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu dvorane

Privredno društvo …………………………, iz …………………………, koje zastupa ………………………………….

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

Privredno društvo …………………………, iz …………………………, koje zastupa ………………………………….

(u daljem tekstu: Zakupac)

dogovaraju i zaključuju dana …………., u ………… slijedeći

UGOVOR O ZAKUPU DVORANE

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Zakupodavac predaje, a Zakupac uzima u zakup dvoranu veličine ……………….. m2, u prizemlju svoje poslovne zgrade u ………………………, za sledeće dane:

- …………………………

- …………………………

- ………………………… .

Namjena zakupa

Član 2.

Zakupac se obavezuje da će zakupljenu dvoranu, koja je predmet ovog ugovora, koristiti za ……………….. .

 

 

Zakupnina

Član 3.

Zakupac se obavezuje Zakupodavcu plaćati zakupninu i to:

- dnevnu zakupninu u visini ……………….. KM/po danu

- za troškove ozvučenja ……………….. KM/po danu

- za tehničku opremu ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu dvorane, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.