Ugovor o zakupu-4 » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu-4

Gospodin/g-đa …………………………………., iz ……………….., JMB ………………………………….,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

gospodin/g-đa …………………………………., iz ………………..,JMB ………………………………….,

(u daljem tekstu: Zakupac)

zaključuju dana ………., u …………. sledeći

UGOVOR O ZAKUPU

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je zakup mašine marke ……………………….., serijskog broja ……………….., približne vrijednosti ……………….. KM. Zakupodavac daje mašinu, koja je njegovo vlasništvo, u zakup Zakupcu, zajedno sa sledećim djelovima:

  • …………………………..
  • …………………………..
  • …………………………..
  • ………………………….. .

 

 

Zakupnina

Član 2.

Zakupnina za mašinu iz člana 1. iznosi ……………….. KM (slovima: ……………….konvertibilnihmaraka) i dospijeva na naplatu danom preuzimanja predmeta od Zakupodavca.

Član 3.

Prvi dan zakupa Zakupac preuzima od Zakupodavaca mašinu iz člana 1., i obavezuje se da će istu vratiti na adresu Zakupodavca

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu-4, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.