Ugovor o zakupu-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o zakupu-2

Gospodin/g-đa …………………………………., iz ……………….., JMB …………………………,

(u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

gospodin/g-đa …………………………………., iz ……………….., JMB …………………………,

(u nastavku: Zakupac)

zaključuju dana ………, u ………. sledeći

UGOVOR O ZAKUPU

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet zakupa je neograđeno poljoprivredno zemljište površine ……………….. m2, u ……………….., s parcelnim brojem ……………….., koje je u vlasništvu i posjedu Zakupodavca.

 

Zakupnina

Član 2.

Godišnja zakupnina u visini ……………….. KM (slovima: ………………..konvertibilnihmaraka), a na naplatu dospijeva najkasnije do …………………. za tekuću godinu zakupa.

 

Funkcionalni troškovi

Član 3.

Funkcionalni troškovi u vezi sa zakupom su:

-

-

-

Gore navedene funkcionalne troškove u vezi sa zakupom dijele Zakupac i Zakupodavac u odnosu ……………….. .

 

Član 4.

Zakup koji se uređuje ovim ugovorom počinje od dana ……………….. i traje godinu dana, te se produžava za narednu godinu, osim u slučaju da jedna ili druga ugovorna strana u pisanoj formi otkaže

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zakupu-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.