Ugovor o zajmu-3 » Primjer Ugovora

Ugovor o zajmu-3

1. Privredno društvo ……………….., sa sjedištem u ……………….., koje zastupa direktor ………………..,

(u daljem tekstu: Zajmodavac)

i

2. privredno društvo ……………….., sa sjedištem u ……………….., koje zastupa direktor ………………..,

(u daljem tekstu: Zajmoprimac)

zaključuju dana ……………,  u …………. sledeći

UGOVOR O ZAJMU

Predmet ugovora

Član 1.

Potpisom ovog ugovora Zajmodavac daje Zajmoprimcu iznos od ……………….. KM (slovima……………..konvertibilnihmaraka) na period od jedne godine, i to od ……………….. do ……………….. .

 

Obaveze Zajmoprimca

Član 2.

Zajmoprimac prima zajam iz člana 1. ovog ugovora i obavezuje se primljeni zajam u cjelosti vratiti dana ……………….., te istekom toga roka vratiti i dogovorene kamate.

 

Kamata

Član 3.

Zajmoprimac se obavezuje da na pozajmljeni iznos plati Zajmodavcu kamatu po stopi od ………………..% godišnje.

Iznos dogovorenih kamata od dana prijema pozajmljenog iznosa, Zajmodavac će platiti s otplatom ukupnog iznosa zajma u roku od 15 dana po prijemu obračuna od Zajmodavca.

 

Član 4.

Ako zajmoprimac vrati zajam prije roka određenog za vraćanje, kamate se računaju do dana vraćanja.

 

Član 5.

Prilikom zaključivanja ovog ugovora, a za osiguranje plaćanja kamata

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zajmu-3, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.