Ugovor o zajmu-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o zajmu-2

1. ime i prezime…………………………………., JMB ……………….. adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Zajmodavac)

i

2. ime i prezime…………………………………., JMB ……………….. adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Zajmoprimac)

i

3. ime i prezime…………………………………., JMB ……………….. adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Jemac i zalogodavac)

zaključuju dana ………………, u …………. sljedeći

UGOVOR O ZAJMU

Predmet ugovora

Član 1.

Zajmodavac daje Zajmoprimcu na korištenje zajam u iznosu od ……………….. KM (slovima: ……………….. konvertibilnihmaraka) na period od …………………………. mjeseci, odnosno od dana ……………….. do dana ……………….. .

Član 2.

Zajmoprimac prima zajam naveden u članu 1. ugovora i obavezuje se, da će do dogovorenog roka i na dogovoreni način, vratiti glavnicu zajma i kamate.

 

Član 3.

Prvih tri mjeseca korištenja zajma, odnosno od dana ……………….. do dana ……………….., Zajmoprimac ne vraća glavnicu zajma (moratorij na glavnicu za tri mjeseca).

Zajmoprimac je dužan vratiti glavnicu zajma u …………… uzastopnih mjesečnih rata.

Prva rata

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zajmu-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.