Ugovor o zajmu-1 » Primjer Ugovora

Ugovor o zajmu-1

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Zajmodavac)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Zajmoprimac)

zaključuju dana …………, u ………… sljedeći

UGOVOR O ZAJMU

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor se odnosi na zajam kojeg Zajmodavac odobrava Zajmoprimcu i to:

  iznos zajma: ……………….. KM (slovima:…………konvertibilnihmaraka),

  datum odobrenja: ………………..

  datum vraćanja: ………………….

  osiguranje: ……………………….. .

 

Član 2.

Ovim ugovorom Zajmodavac odobrava Zajmoprimcu zajam u gore navedenom iznosu, a Zajmoprimac prima novčana sredstva u konvertibilnim markama (KM).

Član 3.

Zajmoprimac se obavezuje po dospjelosti zajma vratiti glavnicu u konvertibilnim markama, kao i kamatu u visini od ….% godišnje.

 

Aktiviranje sredstava osiguranja

Član 4.

Zajmoprimac opunomoćuje Zajmodavca da u slučaju neblagovremenog vraćanja zajma po ovom ugovoru, sljedeći dan po dospjelosti obaveze plaćanja aktivira sredstvo osiguranja iz člana 1. ovog ugovora. U slučaju nelikvidnosti Zajmoprimca na dan dospjelosti (blokada računa), Zajmodavac će sljedeći dan aktivirati sredstva osiguranja II stepena (hipoteka, ručna zaloga – opcije).

Član 5.

Zajmoprimac

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o zajmu-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.