Ugovor o ustupanju prodajnog ugovora » Primjer Ugovora

Ugovor o ustupanju prodajnog ugovora

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tekstu: Ustupilac ugovora),

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tekstu: Primalac ugovora)

i

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tekstu: Druga ugovorna stana)

zaključuju dana ……………, u ……………… sljedeći

UGOVOR O USTUPANJU PRODAJNOG UGOVORA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ovaj ugovor odnosi se na prodajni ugovor između Ustupioca ugovora i Druge ugovorne strane, broj ……………….., zaključen dana ……………….. u ……………….. .

Ugovorne strane su saglasne da ugovor iz stava 1. ovog člana prelazi na Primaoca ugovora.

 

 

Obaveze ugovornih strana

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da Druga ugovorna strana namiri Ustupiocu ugovora sve dospjele obaveze koje proizlaze iz prodajnog ugovora navedenog u članu 1. stavu 1. ovog ugovora.

Druga ugovorna strana se obavezuje namiriti sve dospjele obaveze iz prodajnog ugovora u stavu 1. ovog člana najkasnije do ……………….. . U slučaju neispunjenja obaveze iz stava 1. ovog člana Druga ugovorna strana obavezuje se platiti Ustupiocu ugovora ugovornu

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o ustupanju prodajnog ugovora, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.