Ugovor o ustupanju prodajnog ugovora » Primjer Ugovora

Ugovor o ustupanju prodajnog ugovora

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tekstu: Ustupilac ugovora),

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tekstu: Primalac ugovora)

i

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tekstu: Druga ugovorna stana)

zaključuju dana ……………, u ……………… sljedeći

UGOVOR O USTUPANJU PRODAJNOG UGOVORA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ovaj ugovor odnosi se na prodajni ugovor između Ustupioca ugovora i Druge ugovorne strane, broj ……………….., zaključen dana ……………….. u ……………….. .

Ugovorne strane su saglasne da ugovor iz stava 1. ovog člana prelazi na Primaoca ugovora.

 

 

Obaveze ugovornih strana

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da Druga ugovorna strana namiri Ustupiocu ugovora sve dospjele obaveze koje proizlaze iz prodajnog ugovora navedenog u članu 1. stavu 1. ovog ugovora.

Druga ugovorna strana se obavezuje namiriti sve dospjele obaveze iz prodajnog ugovora u stavu 1. ovog člana najkasnije do ……………….. . U slučaju neispunjenja obaveze iz stava 1. ovog člana Druga ugovorna strana obavezuje se platiti Ustupiocu ugovora ugovornu kaznu u visni od ………………..% dnevno.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da odredbe ugovora iz člana 1. ovog ugovora ostaju na snazi, s tim što Primalac ugovora u potpunosti preuzima sva prava i obaveze, koje je do potpisivanja ovog ugovora imao Ustupilac ugovora.

 

Član 4.

Ustupilac ugovora i Primalac ugovora ovim potvrđuju da su sve ostale međusobne finansijske obaveze time podmirene, tako da jedan prema drugome nema više nikakvih potraživanja.

 

 

Završne odredbe

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da ugovor stupa na snagu danom potpisivanja svih ugovornih strana.

U slučaju da do toga dana nisu podmirene sve finansijske obaveze iz člana 2. ovog ugovora, ovaj ugovor stupa na snagu onda kada te obaveze u potpunosti budu izmirene.

 

Član 6.

Ugovor je sastavljen u ……………….. jednakih primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po ……………….. primjerka.

 

 

 

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da će moguće sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud u ……………….. .

DRUGA UGOVORNA                            USTUPILAC                             PRIMALAC

STRANA:                                             UGOVORA:                              UGOVORA:

…………………………                             …………………………                 …………………………

Klinkite na link da preuzmete ugovor: Ugovor o ustupanju prodajnog ugovora

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor