Ugovor o ustupanju prava za korištenje podataka » Primjer Ugovora

Ugovor o ustupanju prava za korištenje podataka

Privredno društvo ……………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Ustupilac)

i

ime i prezime ………………………, JMB ………………………., adresa ………………….,

(u daljem tekstu: Korisnik)

zaključuju dana ……………….., u ……………. sledeći

UGOVOR O USTUPANJU PRAVA ZA KORIŠTENJE PODATAKA

Predmet ugovora

Član 1.

Ovaj ugovor se odnosi na ustupanje prava za korištenje podataka potrebnih za poslovanje Korisnika.

 

Član 2.

Ugovorne strane određuju da je Ustupilac u okviru svoje djelatnosti i vlastitim finansiranjem ostvario obimne baze podataka o ……………………………………………………………., te da postoje zajednički interesi ugovornih strana za korištenje tih baza podataka.

 

Član 3.

Ugovorne strane određuju da će Ustupilac prepustiti Korisniku sledeće baze podataka koje su pohranjene na CD/DVD ……………………………………………… .

 

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da Ustupilac prenosi na Korisnika pravo korištenja podataka, koji su sadržani u bazama iz člana 3. ovog ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da Ustupilac prilikom predaje baza daje Korisniku i svu potrebnu dokumentaciju koja prije svega obuhvata:

   uputstvo za unos podataka u bazu,

  

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o ustupanju prava za korištenje podataka, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.