Ugovor o ustupanju potraživanja-3 » Primjer Ugovora

Ugovor o ustupanju potraživanja-3

1. Privredno društvo…………………, sa sjedištem u ……………….., koje zastupa direktor ………………..,

(u daljem tekstu: Ustupilac)

i

2. Privredno društvo…………………, sa sjedištem u ……………….., koje zastupa direktor ………………..,

(u daljem tekstu: Prijemnik)

zaključuju dana ……………., u ………….. sljedeći

UGOVOR O USTUPANJU POTRAŽIVANJA

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor se odnosi na ustupanje potraživanja koje Ustupilac ima prema dužniku, privrednom društvu ……………….., d.o.o., sa sjedištem u ……………….. (u daljem tekstu: Dužnik), a koje će preuzeti Prijemnik. Potraživanja Ustupioca prema Dužniku nastala su na osnovu …………., i to:

  broj ……………….. od dana ……………….., u iznosu ……………….. KM,

  broj ……………….. od dana ……………….., u iznosu ……………….. KM

  broj ……………….. od dana ……………….., u iznosu ……………….. KM

  broj ……………….. od dana ……………….., u iznosu ……………….. KM

Ukupna vrijednost ustupljenog potraživanja iznosi ……………….. KM (slovima:…………konvertibilnihmaraka).

 

Sporedna prava

Član 2.

Ustupanjem

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o ustupanju potraživanja-3, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.