Ugovor o ustupanju potraživanja-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o ustupanju potraživanja-2

Privredno društvo ……………………., iz …………………………, koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Ustupilac),

privredno društvo …………………….., iz …………………………, koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Dužnik)

i

privredno društvo …………………….., iz …………………………, koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Prijemnik)

zaključuju dana ………….., u ………… sljedeći

UGOVOR O USTUPANJU POTRAŽIVANJA

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom Ustupilac ustupa Prijemniku svoje potraživanje od Dužnika, koje se zasniva na ugovoru br. …………, od ……….., u iznosu ………… KM (slovima: ………………..konvertibilnihmaraka).

Član 2.

Dužnik je obavezan da iznos iz člana 1. ugovora uplati na račun Prijemnika broj ……………….. otvoren kod ……………….. banke, u roku ……………….. dana.

U slučaju spora proizašlog iz ovog ugovora, nadležan je ……………….. sud u ……………….. .

 

Završne odredbe

Član 3.

Ugovor je sastavljen u 3 (tri) primjerka,

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o ustupanju potraživanja-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.