Ugovor o ustupanju potraživanja-1 » Primjer Ugovora

Ugovor o ustupanju potraživanja-1

Privredno društvo …………………………………., iz …………………………, koje zastupa …………………………,

(u daljem tekstu: Ustupilac)

i

privredno društvo …………………………………., iz …………………………, koje zastupa …………………………,

(u daljem tekstu: Prijemnik)

zaključuju dana …………, u ………. sljedeći

UGOVOR O USTUPANJU POTRAŽIVANJA

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da Ustupilac potražuje ………… KM (slovima:…………konvertibilnihmaraka) od svog dužnika, privrednog društva ……………….., iz ……………….., (u daljem tekstu: Dužnik), na osnovu ugovora broj ……………….. od dana ………………… .

 

Član 2.

Ustupilac ustupa svoje potraživanje prema Dužniku iz člana 1. ugovora Prijemniku i to za izvršenje svojih obaveza koje Ustupilac ima prema Prijemniku, na osnovu ugovora ……………………….. .

 

Član 3.

Potpisivanjem ovog ugovora prestaje obaveza Ustupioca prema Prijemniku na iznos dospjelih obaveza.

 

Član 4.

Ustupilac garantuje Prijemniku postojanje i naplatu ustupljenih potraživanja.

Član 5.

Ustupilac i Prijemnik se obavezuju da će prilikom svake pojedinačne uplate međusobno ispostaviti naloge za obračun na obrascu

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o ustupanju potraživanja-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.