Ugovor o ustupanju-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o ustupanju-2

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

ime i prezime, JMB………………,adresa……………………………………

(u daljem tekstu: Poklonodavac)

i

ime i prezime, JMB………………,adresa……………………………………

(u daljem tekstu: Poklonoprimac)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

 

UGOVOR O USTUPANJU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ustupilac ……………….. ustupa i prenosi na Primaoca svoju parcelu broj ………., u naravi ………….. površine ……… m2, upisanu u z.k. ul. broj ….., k.o. ……………….., u njegovo neposredno, potpuno i isključivo vlasništvo s dozvolom da se parcela broj ……. iz z.k. ul. broj ….., k.o. ……………….. isknjiži i za nju se otvori novi uložak iste k.o. i uknjiži vlasničko pravo u korist Primaoca.

Član 2.

Primalac preuzima putem ustupanja od Ustupioca parcelu iz člana 1. ovog ugovora u svoje neposredno, potpuno i isključivo vlasništvo.

 

Vrijednost nekretnine

Član 3.

Ugovorne strane procjenjuju vrijednost ustupljene nekretnine na ……………….. KM (slovima:………………konvertibilnihmaraka).

 

Član 4.

Ustupilac ugovara za sebe, a Primalac se obavezuje da će Ustupiocu u periodu od dana zaključivanja

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o ustupanju-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.