Ugovor o ustupanju-1 » Primjer Ugovora

Ugovor o ustupanju-1

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

ime i prezime, JMB………………, adresa…………………………..

(u daljem tekstu: Ustupilac)

i

ime i prezime, JMB………………, adresa…………………………..

(u daljem tekstu: Primalac)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O USTUPANJU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je Ustupilac suvlasnik sa 1/3 nekretnine u ……………….., upisane u z.k.ul. broj ……………….., k.o. ……………….., z.k.ul. broj ……………….., k.o. ……………….., z.k.ul. ……………….., k.o. ……………….. i eventualno drugih zemljišta koja pripadaju navedenoj nekretnini. Stanje posjeda nije uređeno među suvlasnicima, posjed je bez inventara, stoke i alata, a zgrade na posjedu zahtijevaju veće popravke.

 

Clausula intabulandi

Član 2.

Usupilac ustupa i prepušta Primaocu u vlasništvo i posjed 1/3 suvlasništva i posjeda navedenog u članu 1. ovog ugovora, sa svim pripadajućim stvarima, pokretninama, zgradama, pravima i obavezama, kao i posjedu pripadajućim zemljištima koja nisu navedena u članu 1. ovog ugovora pod navedenim z.k.ul.-ima, i dozvoljava da se navedeni suvlasnički dio, odnosno z.k.ul. broj ……………….., k.o. ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o ustupanju-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.