Ugovor o uslugama arhitekte » Primjer Ugovora

Ugovor o uslugama arhitekte

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

(ime i prezime)…………JMB………………………., iz ………………..,

(u daljem tekstu: Arhitekta)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O USLUGAMA ARHITEKTE

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Arhitekta se obavezuje da u skladu s narudžbom Naručioca, savjesno obavi usluge koje su detaljno navedene u njegovoj ponudi broj ……………….. od ……………….. i koja predstavlja sastavni dio ovog ugovora, a sastoji se od:

  mjerenja na licu mjesta,

  izrade projekta postojećeg stanja,

  izrade arhitektonskih nacrta,

  popis zanatskih radova,

  projekat i specifikaciju opreme,

  terminsko usklađivanje zanatskih radova,

  nadzor nad izvođenjem zanatskih radova,

  savjetovanje Naručioca.

 

Cijena

Član 2.

Naručilac se obavezuje Arhitekti isplatiti honorar za obavljeni posao u iznosu od ……………….. KM (slovima:……………konvertibilnihmaraka), žiralno na račun Arhitekte broj ……………….. otvoren kod ……………….. banke, i to:

1.   predujam od ………..% od iznosa honorara iz prethodnog stava, prilikom potpisivanja ugovora,

2.  ostatak honorara u roku …… dana nakon

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o uslugama arhitekte, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.