Ugovor o stipendiranju » Primjer Ugovora

Ugovor o stipendiranju

Privredno društvo …………………….., adresa ………………… kojeg zastupa ………………………..

(u daljem tekstu: Društvo)

i

ime i prezime……………………, JMB …………….,sa stalnim prebivalištem u …………………………,

(u daljem tekstu: Učenik)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O STIPENDIRANJU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

 

Društvo se obavezuje da će stipendirati Učenika za vrijeme njegovog cjelokupnog redovnog obrazovanja za zvanje  …………………… .

 

Visina stipendije

Član 2.

Osnova za izračunavanje visine stipendije je prosječna neto plata objavljena u ………………… . Iznos stipendije je ……..% od prosječne neto plate.

Društvo će Učeniku isplaćivati stipendiju do svakog 15. u mjesecu, za tekući mjesec.

Bez obzira na sklopljeni ugovor o stipendiranju Društvo je dužno isplaćivati naknadu Učeniku za vrijeme koje provede na praktičnom osposobljavanju u radionici.

 

Obaveze Učenika

Član 3.

Učenik se obavezuje:

1.  da će na kraju svake školske godine obavijestiti Društvo o svom uspjehu u nastavi, te da će podnijeti odgovarajuću potvrdu o tome u roku od 14 dana od njenog izdavanja,

2.  da neće promijeniti školu bez prethodne pisane saglasnosti Društva,

3.  da neće otići na školovanje ili na usavršavanje u drugu zemlju bez prethdne pisane saglasnosti Društva,

4.  da će sklopiti poslovni odnos s Društvo i to za, najmanje, isti period vremena za koji je primao stipendiju.

Član 4.

U slučaju da Učenik ne izvršava svoje obaveze, Društvo može raskinuti ovaj ugovor.

Društvo može isplatu stipendije obustaviti u sledećim slučajevima:

   ako Učenik ponavlja godinu,

   ako Učenik ne podnese traženu potvrdu o svom uspjehu.

 

 

 

 

Vraćanje stipendije

Član 5.

 

Učenik mora vratiti stipendiju u slučajevima:

   ako ugovor bude raskinut krivicom Učenika,

   ako Učenik ne izvrši, bilo koju, dužnosti iz člana 3. ovog ugovora, i

   ako Učenik odbije izvršavanje poslova i naloga, na koje bude raspoređen.

 

Član 6.

 

Učenik nema obavezu vraćanja primljene stipendije, ako mu Društvo najkasnije u roku od 60 dana po završenom školovanju ne odredi tačan datum zaposlenja. Učenik takođe nema obavezu vraćanja stipendije, ako postane trajno radno nesposoban.

 

Član 7.

Za obaveze iz člana 3. ovog ugovora solidarno odgovara s Učenikom njegov zakonski zastupnik ili staratelj (ime i prezime)…………., JMB………………………, s adresom u ……………………………. .

 

Završne odredbe

Član 8.

 

Sve eventualne sporove iz ovog ugovora ugovorne strane će pokušati rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće nadležan je  ……………….. sud u ……………….. .

Član 9.

Ugovor je sastavljen u pet jednakih primjeraka, od kojih jedan primjerak dobija učenik, a ostala četiri primjerka Društvo.

UČENIK:                                  DRUŠTVO:                               ZASTUPNIK (roditelj):

………………………………….       ………………………………….       ………………………………….

 Klinkite na link da preuzmete ugovor: Ugovor o stipendiranju

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor