Ugovor o sponzorstvu » Primjer Ugovora

Ugovor o sponzorstvu

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Sponzor)

i

plesni klub ……………………………………………, iz ……………….., koji zastupa …………………………………..,

(u daljem tekstu: Klub)

zaključuju dana ………………, u …………. sljedeći

UGOVOR O SPONZORSTVU

Predmet ugovora

Član 1.

Sponzor se, u skladu s ovim ugovorom, obavezuje da će Klubu, za izvođenje sportskih aktivnosti, isplatiti ……………….. KM mjesečno, počevši s mjesecom ……………….. tekuće godine na Izvođačev  račun broj ……………….. otvoren kod ……………….. .

 

Obaveza Kluba

Član 2.

Klub se obavezuje da će za Sponzora izvoditi sljedeće reklamne usluge, u skladu s dogovorom između ugovornih strana:

………………………………….

…………………………………. .

 

Član 3.

Sponzor i Klub zaključuju ovaj ugovor na rok od jedne godine. Ugovor se automatski produžuje na slijedećih godinu dana, ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije.

 

Završne odredbe

Član 4.

Sve eventalne međusobne sporove vezane za ovaj ugovor ugovorne strane rješavaće sporazumno, a ukoliko to nebude moguće nadležan je sud u ……………….. .

Član 5.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 jednaka primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan.

SPONZOR:                                                                             KLUB:

………………………………….                                                      ………………………………….

Preuzmite ugovor: Ugovor o sponzorstvu

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor