Ugovor o špediterskom i carinskom poslovanju » Primjer Ugovora

Ugovor o špediterskom i carinskom poslovanju

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Nalogodavac)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Špediter)

zaključuju dana ………………, u ……………… sledeći

UGOVOR O ŠPEDITERSKOM I CARINSKOM POSREDOVANJU

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom uređuju se međusobni odnosi Nalogodavaca i Špeditera prilikom obavljanjanja špediterskog i carinskog posredovanja.

Nalogodavac, odnosno njegov uvoznik/izvoznik će za svaku pošiljku Špediteru blagovremeno predati pisanu dispoziciju. Dispozicija sadrži sve podatke o robi, uslovima transporta, uputstva u pogledu postupka kao i posebnosti (specifičnosti u pogledu postupka ili osobina robe) pojedinačnih dijelova iz područja organizacije transporta, te postupka carinjenja robe. U posebnim slučajevima Nalogodavac može dispoziciju predati usmeno, odnosno telefonom, ali je mora najkasnije slijedeći radni dan pisano potvrditi.

 

Naknada

Član 2.

Špediteru pripada naknada za obavljanje Špediterskih poslova. Visinu naknade ugovorne strane određuju posebnim aneksom koji je sastavni dio ovog ugovora.

 

Član 3.

Obračun obavljenih usluga s priloženim carinskim i drugim ispravama Špediter će dostaviti Nalogodavcu najkasnije u roku pet dana po izvršenoj usluzi, odnosno u skladu s posebnim dogovorom između ugovornih strana.

 

Član 4.

Špediter osigurava robu prema izričitom nalogu Nalogodavca, koji u svom nalogu označi i koje rizike i relacije treba osigurati, te vrijednost na koju će se roba osigurati.

 

Član 5.

Špediter će poslovati po načelu dobrog privrednika, a u skladu s odredbama ovog ugovora kao i s važećim zakonskim propisima, Opštim uslovima poslovanja međunarodnih špeditera Bosne i Hercegovine, te Zakona o obligacionim odnosima.

 

 

Završne odredbe

Član 6.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane, a rok važenja određuje se odgovarajućim aneksom ovom ugovoru.

 

Član 7.

Sve sporove ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, nadležan je sud u ……………….. .

 

Član 8.

Ugovor je sastavljen u dva primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

ŠPEDITER:                                                                             NALOGODAVAC:

………………………………….                                                      ………………………………….

Preuzmite ugovor: Ugovor o špediterskom i carinskom poslovanju

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor