Ugovor o špediciji » Primjer Ugovora

Ugovor o špediciji

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Nalogodavac)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Otpremnik)

zaključuju dana ……….., u ……….. sljedeći

UGOVOR O OTPREMI

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da će Otpremnik u svoje ime i za račun Nalogodavca otpremiti sljedeću Nalogodavčevu robu:

  • …………………
  • ……………….
  • ………………. .

 

Ugovorne strane utvrđuju da se roba nalazi u ……………….. i da je istu potrebno otpremiti u ……………….. .

Ugovorne strane određuju da je robu iz ovog ugovora potrebno prevesti željeznicom od ……………….. do ……………….. . Prevozni troškovi će se obračunati po željezničkoj tarifi.

Osiguranje robe u transportu

Član 2.

Roba u transportu mora biti osigurana od svih rizika u željezničkom prevozu i to tako da se osigura minimalno na iznos od ……………….. KM.

Osiguranje robe obaviće Otpremnik za račun Nalogodavca.

Ostale obaveze Nalogodavca

Član 3.

Otpremnik se obavezuje da će za otpremu robe zaključiti ugovor o prevozu, osigurati robu, obaviti sve potrebne carinske radnje, urediti sve poreske obaveze i obaviti druge potrebne radnje u vezi sa prevozom robe.

Član

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o špediciji, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.