Ugovor o servisu proizvoda » Primjer Ugovora

Ugovor o servisu proizvoda

…………………………………………………… (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

…………………………………………………… (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Servis)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O SERVISU PROIZVODA

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da će Servis, po nalogu Naručioca, svim krajnjim korisnicima obavljati servisno otklanjanje grešaka i nedostataka, te servisno održavanje opreme ……………….. .

 

Član 2.

Naručilac preuzima obavezu plaćanja radova Servisa prema cjenoviku kojeg će dogovoriti ugovorne strane i koji je sastavni dio ovog ugovora. Obavljeni radovi plaćaju se po ispostavljenom računu i u roku koji će dogovoriti ugovorne strane.

 

Član 3.

Poslovi servisa obuhvataju pripremu prostora za montažu opreme kod krajnjeg korisnika, instalaciju mašinske i programske opreme (hardware i software), te garancijsko održavanje prema odredbama i uslovima prodajnog ugovora između krajnjeg korisnika i Naručioca.

 

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da Servis, prema narudžbi Naručioca, krajnjim korisnicima može obavljati servisno otklanjanje grešaka i manjkavosti, te servisno održavanje opreme i nakon isteka garantnog roka, kao i preventivno i korektivno održavanje prema uslovima i odredbama priloga ovog ugovora.

U vezi servisnih radova Naručilac će s krajnjim korisnicima sklopiti pojedinačne ugovore o održavanju. Izvršene servisne radove

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o servisu proizvoda, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.