Ugovor o savjetovanju » Primjer Ugovora

Ugovor o savjetovanju

Privredno društvo………………………, iz ……………., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

g-din / gđa ……………………., JMB ……………, iz …………………………………………………..,

(u daljem tekstu: Savjetnik)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O SAVJETOVANJU

 

Predmet ugovora

Član 1.

 

Savjetnik izjavljuje, da je stručno osposobljen i da ima odgovarajuće iskustvo na području ……………………………………….., te se obavezuje, da će Naručiocu sam i/ili sa svojim ovlaštenim saradnicima stručno i sa pažnjom dobrog privrednika davati savjete u slijedećim područjima:

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………… .

 

Obaveze Naručioca

Član 2.

 

Naručilac se obavezuje:

   da će Savjetniku za njegovo uspješno obavljanje posla plaćati ……………….. KM (slovima: ………………..konvertibilnihmaraka) mjesečnog honorara najkasnije do …………

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o savjetovanju, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.