Ugovor o savjetodavnim uslugama » Primjer Ugovora

Ugovor o savjetodavnim uslugama

Privredno društvo………………………, iz ……………., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

g-din / gđa ……………………., JMB ……………, iz …………………………………………………..,

(u daljem tekstu: Savjetnik)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O SAVJETODAVNIM USLUGAMA

Predmet ugovora

Član 1.

 

Predmet ovog ugovora je stručno savjetovanje iz oblasti: ……………………………………….., koje će Savjetnik vršiti za Naručioca.

U Savjetnikove usluge spada sledeće:

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

 

Cijena

Član 2.

Naručilac se obavezuje Savjetniku plaćati za njegove usluge iz člana 1. ovog ugovora mjesečni honorar u visini ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o savjetodavnim uslugama, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.