Ugovor o radu za studenta » Primjer Ugovora

Ugovor o radu za studenta

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tesktu: Poslodavac),

i

ime i prezime…………………., JMB……………………….., adresa……………………….,

(u daljem tesktu: Student),

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O RADU ZA STUDENTA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Student koji ima uputnicu studentskog servisa, privremeno radi kod Poslodavca na poslovima …………………………………….. pod stručnim nadzorom i u skladu s pravilima poslovanja. Student obavlja posao, koji je predmet ovog ugovora, u sjedištu Poslodavca.

 

Vrijeme trajanja rada

Član 2.

Rad studenta traje od ……………….. (datum) na dalje na određeno vrijeme odnosno toliko vremena koliko će studentovo učestvovanje biti potrebno i dokle Student ima status redovnog studenta.

 

 

Cijena

Član 3.

Cijena za obavljeni posao je ………… KM (slovima:……………..konvertibilnihmaraka) neto po času rada. Plaćanje je do 5. u mjesecu za prethodni mjesec na račun studentskog servisa s pozivom na broj uputnice koja glasi na ime i prezime Studenta. Ukupna cijena koju Poslodavac plaća studentskom servisu se obračunava na osnovu popisa odrađenih časova, kojeg je svojim potpisom potvrdio koordinator Poslodavca, i uvećana je za poreze, doprinose i naknade koje naplaćuje studentski servis.

 

Dužnosti Studenta

Član 4.

Student je dužan poštovati pravila Poslodavca i i čuvati tajnost podataka o poslovanju. Dokument o tome potpisuje na početku rada. Taj dokument je sastavni dio ovog ugovora.

 

Prijevremeni otkaz ugovora

Član 5.

Poslodavac može prekinuti rad Studenta po ovom ugovoru ranije, ukoliko ustanovi da Student ne obavlja posao u skladu s dogovorom i pravilima, odnosno, ako rezultati nisu u skladu s očekivanim.

Otkazni rok za svaku ugovornu stranu je 30 dana.

 

 

 

 

Završne odredbe

Član 6.

Ugovor je sastavljen u tri (3) jednaka primjerka, od kojih jedan (1) prima Student, a dva (2) prima Poslodavac.

POSLODAVAC:                                                                                  STUDENT:

………………………………….                                                      ………………………………….

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tesktu: Poslodavac),

i

ime i prezime…………………., JMB……………………….., adresa……………………….,

(u daljem tesktu: Student),

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O RADU ZA STUDENTA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Student koji ima uputnicu studentskog servisa, privremeno radi kod Poslodavca na poslovima …………………………………….. pod stručnim nadzorom i u skladu s pravilima poslovanja. Student obavlja posao, koji je predmet ovog ugovora, u sjedištu Poslodavca.

 

Vrijeme trajanja rada

Član 2.

Rad studenta traje od ……………….. (datum) na dalje na određeno vrijeme odnosno toliko vremena koliko će studentovo učestvovanje biti potrebno i dokle Student ima status redovnog studenta.

 

 

Cijena

Član 3.

Cijena za obavljeni posao je ………… KM (slovima:……………..konvertibilnihmaraka) neto po času rada. Plaćanje je do 5. u mjesecu za prethodni mjesec na račun studentskog servisa s pozivom na broj uputnice koja glasi na ime i prezime Studenta. Ukupna cijena koju Poslodavac plaća studentskom servisu se obračunava na osnovu popisa odrađenih časova, kojeg je svojim potpisom potvrdio koordinator Poslodavca, i uvećana je za poreze, doprinose i naknade koje naplaćuje studentski servis.

 

Dužnosti Studenta

Član 4.

Student je dužan poštovati pravila Poslodavca i i čuvati tajnost podataka o poslovanju. Dokument o tome potpisuje na početku rada. Taj dokument je sastavni dio ovog ugovora.

 

Prijevremeni otkaz ugovora

Član 5.

Poslodavac može prekinuti rad Studenta po ovom ugovoru ranije, ukoliko ustanovi da Student ne obavlja posao u skladu s dogovorom i pravilima, odnosno, ako rezultati nisu u skladu s očekivanim.

Otkazni rok za svaku ugovornu stranu je 30 dana.

 

 

 

 

Završne odredbe

Član 6.

Ugovor je sastavljen u tri (3) jednaka primjerka, od kojih jedan (1) prima Student, a dva (2) prima Poslodavac.

POSLODAVAC:                                                                                  STUDENT:

………………………………….                                                      ………………………………….

Preuzmite ugovor: Ugovor o radu za studenta

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor