Ugovor o radu sa szr » Primjer Ugovora

Ugovor o radu sa szr

ime i prezime………………., JMB …………………, adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

SZR…………………………………., vlasnika ……………….., sa sjedištem u ………………..,

(u daljem tekstu: Izvođač)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O ……………… SA SZR “……………………”

Predmet ugovora

Član 1.

 

Izvođač preuzima na sebe obavezu da izvede za Naručioca ugradnju cjelokupne elektro instalacije u …spratnici na adresi ……………….., koja je vlasništvo Naručioca.

 

Obaveze Izvođača

Član 2.

Izvođač se obavezuje ugovoreni posao izvršiti na osnovu:

a/ idejnog projekta,

b/ nacrta objekta,

c/ predračuna Izvođača br. ……………….. od ……………….. .

Naručilac će predati Izvođaču svu dokumentaciju iz tačaka a/ i b/ prethodnog stava ovog člana neposredno nakon potpisivanja ugovora ili najkasnije do ……………….. .

Dokumentaciju, koja je sastavni dio ovog ugovora, Izvođač je dužan po završetku vratiti Naručiocu.

 

Član 3.

 

Ugovorom dogovoreni posao iz člana 1. naročito podrazumijeva:

   nabavku i dostavu kompletnog instalaconog i pomoćnog materijala I. klase/kvalitete,

   izvedbu instalacionih radova,

   uputstva Naručiocu o pravilnoj upotrebi i održavanju instalacija.

 

Rok

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o radu sa szr, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.