Ugovor o radu na određeno vrijeme » Primjer Ugovora

Ugovor o radu na određeno vrijeme

Privredno društvo  …………………………………., koje zastupa ………………………………………….,

(u daljem tekstu: Poslodavac)

i

ime i prezime…………….., JMB…………………………., adresa……………………………. ,

(u daljem tesktu: Radnik)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

 

Ugovor o radu sklapa se za poslove ………………………………………………………. na određeno vrijeme od ……………….. mjeseci, kada se očekuje da će se privremeno odsutni radnik ……………….. vratiti na posao.

Na osnovu zaključka o raspoređivanju broj ……………….. od ……………….. Radnik je raspoređen na radno mjesto ……………….. i počinje s radom ……………………. .

 

Mjesto rada

Član 2.

 

Mjesto rada za  Radnik je u ………………………….., adresa: ……………….., (ukoliko se radi o terenskom radu, rad obavlja na pordučju ………………………………………………………………………….

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o radu na određeno vrijeme, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.