Ugovor o radu izmedju privrednih društava » Primjer Ugovora

Ugovor o radu izmedju privrednih društava

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac),

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Izvođač),

zaključuju dana …………., u ……………… slijedeći

UGOVOR O …………………..

Predmet ugovora

Član 1.

Izvođač se obavezuje da će za Naručioca obaviti slijedeći posao ……………………………………….. .

Detaljan opis radnih zadataka za Izvođača vidljiv je iz dokumentacije koja je prilog ovog ugovora.

Rok za izvršenje posla

Član 2.

Izvođač je dužan obaviti posao iz člana 1. ovog ugovora i izručiti Naručiocu završeni posao najkasnije do ……………….. (fiksni rok).

Cijena

Član 3.

Cijena, koju je Naručilac dužan platiti Izvođaču iznosi ……………………………………… KM (slovima:………………………..konvertibilnihmaraka). Izvođač garantuje za pravilnost kod izračunavanja cijene (garantovana cijena).

Naručilac je dužan platiti izvođaču cijenu, koja je određena u prethodnom stavu, u roku od ……………….. dana po pregledu i preuzimanju obavljenog posla.

Ugovorna zatezna kamata

Član 4.

Naručilac je dužan platiti Izvođaču, za kašnjenje s plaćanjem, zatezne kamate po ugovorenim kamatnim stopama u visini ………….%.

Ugovorna kazna

Član 5.

Izvođač je dužan u slučaju zakašnjenja ispunjenja svoje obaveze prema Naručiocu platiti ugovornu kaznu u visini od ………………..%

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o radu izmedju privrednih društava, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.