Ugovor o prodaji na rate sa zadržavanjem prava vlasništva » Primjer Ugovora

Ugovor o prodaji na rate sa zadržavanjem prava vlasništva

Privredno društvo …………………………………., iz ………………….koje zastupa …………………………………., (u daljem tekstu: Prodavac)

i

Privredno društvo …………………………………., iz ………………….., koje zastupa …………………………………., (u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana ……….., u ……………. sledeći

UGOVOR O PRODAJI NA RATE S ZADRŽAVANJEM

PRAVA VLASNIŠTVA

 

 

Predmet ugovora i cijena

Član 1.

Predmet ovog ugovora je prodaja polovne mašine ……………….., model ……………….., serijski broj ……………….., godina proizvodnje ……………….., koju Prodavac prodaje Kupcu za cijenu od ……………….. KM (slovima …………………………………..konvertibilnihmaraka).

 

 

Način isplate cijene

Član 2.

Nakon potpisa ovog ugovora Kupac plaća Prodavcu ……..% od ugovorene cijene, što je ……………….. KM (slovima ……………….. konvertibilnihmaraka), a ostatak će isplatiti u ……………….. jednakih mjesečnih rata po ……………….. KM (slovima ……………….. konvertibilnihmaraka).

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o prodaji na rate sa zadržavanjem prava vlasništva, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.