Ugovor o prodaji na rate-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o prodaji na rate-2

Gospodin/g-đa …………………………………., iz …………………………, JMB ………………………,

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

gospodin/g-đa …………………………………., iz …………………………, JMB ………………………,

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana …………., u …………. sledeći

UGOVOR O PRODAJI NA RATE

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je prodaja dole navedene robe, koja je vlasništvo Prodavca:

- …………………………

- …………………………

- …………………………

Gore navedena roba je nova – korištena. (opcije)

 

Cijena

Član 2.

Otkupna cijena za robu, navedenu u članu 1. ovog ugovora iznosi ………………..:

za ……………….. cijena je ……………….. KM

za ……………….. cijena je ……………….. KM

za ……………….. cijena je ……………….. KM

odnosno ukupna cijena je ……………….. KM (slovima: ……………….. konvertibilnihmaka), a dinamika uplate je sledeća:

Polog, u visini …………% od otkupne cijene prilikom potpisivanja ugovora, a ostatak

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o prodaji na rate-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.