Ugovor o prodaji na rate-1 » Primjer Ugovora

Ugovor o prodaji na rate-1

Privredno društvo ………………………….., koje zastupa ……………………..,

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

Gdin / gđa ……………………., JMB ……………….., s prebivalištem u ……………………., broj lične karte ……………….., izdate u ……………….., telefon ……………….., drugi podaci ……………………….

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana …………, u …………. sledeći

UGOVOR O PRODAJI NA RATE

Predmet ugovora i cijena

Član 1.

 

Prodavac prodaje i isporučuje Kupcu:

a) polovno vozilo marke ……………….., tip ……………….., broj šasije ……………….., broj motora …………….., godina proizvodnje ……………….., ostali podaci  o vozilu ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

za dogovorenu prodajnu cijenu od ……………….. KM (slovima:……………….konvertibilnihmaraka).

 

Član 2.

Kupac nakon pregleda kupuje i preuzima polovno vozilo

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o prodaji na rate-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.