Ugovor o prodaji informacionog sistema za kontrolu pristupa » Primjer Ugovora

Ugovor o prodaji informacionog sistema za kontrolu pristupa

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana ………………, u ………… slijedeći

UGOVOR O PRODAJI INFORMACIONOG SISTEMA ZA

KONTROLU PRISTUPA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog ugovora oprema navedena u ponudi Prodavca broj ……………….. datum ponude ……………….. .

 

Cijena i rok plaćanja

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da su cijena i način plaćanja sistema za kontrolu pristupa iz člana 1. ovog ugovora određeni u navedenoj ponudi. Rok plaćanja je 7 dana nakon potpisivanja ugovora.

 

Rok isporuke

Član 3.

Prodavac se obavezuje da će Kupcu predati sistem za kontrolu pristupa iz člana 1. ovog ugovora u roku od 15 dana nakon potpisivanja ovog ugovora.

 

Član 4.

Kupac će za instalaciju sistema kontrole pristupa pripremiti odgovarajući prostor pod uslovima koje odredi Prodavac u roku od 7 dana nakon potpisivanja ugovora.

U slučaju da Kupac blagovremeno ne pripremi odgovarajući prostor za instalaciju, rok isporuke se produžava.

U slučaju da Kupac ne ispuni uslove za instalaciju u roku od 30 dana od potpisivanja

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o prodaji informacionog sistema za kontrolu pristupa, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.