Ugovor o prevozu robe » Primjer Ugovora

Ugovor o prevozu robe

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Pošiljalac)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Prevozilac)

zaključuju dana ………….., u …………. sledeći

 

UGOVOR O PREVOZU

Predmet ugovora i cijena

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da će Prevozilac sa svojim vozilo marke………… tip……….. registarski broj ……………….., u periodu od dana ……………….. do najkasnije dana ……………….., na relaciji od ……………….. (adresa, mjesto) do ……………….. (adresa, mjesto), prevesti Pošiljaočev namještaj i lične stvari.

Pošiljalac će Prevoziocu platiti naknadu u iznosu ……………….. KM za svaki kilometar puta i troškove putarine.

Po zaključivanju ugovora Pošiljalac plaća Prevoziocu akontaciju na račun naknade za prevoz u iznosu ……………….. KM. Ostatak naknade za prevoz i troškove putarine Pošiljalac će platiti Prevoziocu na osnovu obračuna u roku osam dana po prijemu tog obračuna na račun Prevozioca broj ……………….. otvoren kod ……………….. banke.

 

Član

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o prevozu robe, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.