Ugovor o prevozu i dostavi » Primjer Ugovora

Ugovor o prevozu i dostavi

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Pošiljalac)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Prevozilac)

zaključuju dana ………….., u …………. sledeći

UGOVOR O PREVOZU I DOSTAVI

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ugovora su usluge prevoza i dostave dokumenata i paketa, koje Prevozilac obavlja u skladu sa narudžbom Pošiljaoca.

Član 2.

Prevozilac će Pošiljaocu svoje usluge obračunati u skladu sa svojim važećim cjenovnikom br. ……………….. od ……………….., koji je sastavni dio ugovora.

Pošiljalac se obavezuje da će sve račune Prevozioca podmiriti u roku 8 dana od prijema istih.

 

Ostale obaveze Pošiljaoca

Član 3.

Pošiljalac se obavezuje da će:

  zapakovati i pripremiti pošiljke prije dolaska Prevoziočevog kurira,

  uz svaki paket pošiljke priložiti sva potrebna dokumenta za carinjenje u državi polaska i odredišta (proforma faktura, izjava i slično),

  osigurati da sadržaj pošiljke odgovara deklarisanom sadržaju,

  pridržavati se uslova navedenih na poleđini Prevoziočevog tovarnog lista.

 

Ostale obaveze Prevozioca

Član 4.

Prevozilac se obavezuje

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o prevozu i dostavi, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.