Ugovor o preuzimanju duga » Primjer Ugovora

Ugovor o preuzimanju duga

Privredno društvo …………………………….., koje zastupa direktor ………………..,

(u daljem tekstu: Povjerilac)

privredno društvo …………………………….., koje zastupa direktor ………………..,

(u daljem tekstu: Dužnik)

i

privredno društvo ………………………………, koje zastupa direktor ………………..,

(u daljem tekstu: Preuzimalac)

zaključuju dana …………, u ……….. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je dana ……………….. između Povjerioca i Dužnika zaključen ugovor o zajmu za održavanje tekuće likvidnosti br. ………………….. . Prema tom ugovoru, Povjerilac je Dužniku dao na korištenje zajam u iznosu ……………….. KM (slovima:…………….konvertibilnihmaraka), za vrijeme od ……………….. do ………………….., uz dogovorenu kamatu od ……..% godišnje.

 

Ostatak duga

Član 2.

Ugovorne strane utvrđuju da je Dužnik podmirio dio svojih obaveza prema Povjeriocu iz osnovnog zajmodavnog odnosa. Još uvijek na dan ……………….. duguje Povjeriocu iznos od ……………….. KM (slovima:…………….konvertibilnihmaraka) primljenog zajma i pripadajućih iznosa kamata.

 

Odobrenje preuzimanja

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o preuzimanju duga, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.