Ugovor o preuzimanju duga » Primjer Ugovora

Ugovor o preuzimanju duga

Privredno društvo …………………………….., koje zastupa direktor ………………..,

(u daljem tekstu: Povjerilac)

privredno društvo …………………………….., koje zastupa direktor ………………..,

(u daljem tekstu: Dužnik)

i

privredno društvo ………………………………, koje zastupa direktor ………………..,

(u daljem tekstu: Preuzimalac)

zaključuju dana …………, u ……….. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je dana ……………….. između Povjerioca i Dužnika zaključen ugovor o zajmu za održavanje tekuće likvidnosti br. ………………….. . Prema tom ugovoru, Povjerilac je Dužniku dao na korištenje zajam u iznosu ……………….. KM (slovima:…………….konvertibilnihmaraka), za vrijeme od ……………….. do ………………….., uz dogovorenu kamatu od ……..% godišnje.

 

Ostatak duga

Član 2.

Ugovorne strane utvrđuju da je Dužnik podmirio dio svojih obaveza prema Povjeriocu iz osnovnog zajmodavnog odnosa. Još uvijek na dan ……………….. duguje Povjeriocu iznos od ……………….. KM (slovima:…………….konvertibilnihmaraka) primljenog zajma i pripadajućih iznosa kamata.

 

Odobrenje preuzimanja

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da ovim ugovorom utvrđeni dug Dužnika iz osnovnog zajmodavnog odnosa, u iznosu ……………….. KM (slovima:…………….konvertibilnihmaraka), u cjelosti preuzima Preuzimalac, što Poverilac izričito odobrava.

 

Član 4.

Istovremeno s preuzimanjem duga iz prethodnog člana ovog ugovora Povjerilac i Preuzimalac dogovaraju da se osnovni zajmodavni odnos promijeni naročito u slijedećim bitnim elementima, i to:

  za preuzeti dug se utvrđuje da od dana ……………….. glavnica duga iznosi ……………….. KM (slovima:…………….konvertibilnihmaraka);

  glavnica preuzetog duga mora se vratiti do dana ………………..;

  glavnica preuzetog duga vraća se u mjesečnim rata, a dogovorena je kamata od ………………..% godišnje;

  za ispunjavanje obaveza po preuzetom dugu i osiguranje vraćanja duga, Preuzimalac, obavezan je Povjeriocu dati odgovarajuće instrumente osiguranja za ukupan preuzeti dug sa svim pripadajućim obavezama.

 

Član 5.

Ako nakon preuzimanja duga dođe do veće promjene osnovnog zajmodavnog odnosa, ugovorne strane dogovaraju da Povjerilac i Preuzimalac, u pogledu preuzetog duga, zaključe novi ugovor o zajmu kao poseban dokument, u kojem detaljno navode međusobne zajmodavne obaveze, poštujući pri tome odredbe ovog ugovora i svih drugih međusobnih usmenih dogovora.

 

Završne odredbe

Član 6.

Sve moguće sporove ugovorne strane pokušaće riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, nadležan je sud u ……………….. .

 

Član 7.

Ovaj ugovor je sačinjen u ……………….. istovjetnih primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po ……………….. primjerka.

POVJERILAC                DUŽNIK                                  PREUZIMALAC

…………………………     ………………………………….       ………………………………….

 Preuzmite ugovor: Ugovor o preuzimanju duga

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor