Ugovor o preuređenju kancelarijskih prostorija » Primjer Ugovora

Ugovor o preuređenju kancelarijskih prostorija

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Preuzimač)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

UGOVOR O PREUREĐENJU KANCELARIJSKIH PROSTORIJA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Preuzimač se obavezuje da će u skladu s ovim ugovorom obnoviti kancelarijske prostorije u vlasništvu Naručioca u …………………… (adresa) u skladu sa svojom ponudom broj ……………….. od ……………….. .

 

Obaveze Naručioca

Član 2.

Naručilac se obavezuje da će prije početka izvođenja ugovorenih radova:

  Preuzimaču predati svu potrebnu tehničku dokumentaciju,

  uplatiti predujam u iznosu od ………… % ugovorene cijene na Preuzimačev račun broj ……………….. otvoren kod ………………… banke.

 

Ovlaštena lica

Član 3.

Ovlašteni predstavnik Naručioca je gospodin/gospođa ……………….. koji će u ime Naručioca davati Preuzimaču sve potrebne podatke i sarađivati s opunomoćenim

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o preuređenju kancelarijskih prostorija, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.