Ugovor o prenosu know-how » Primjer Ugovora

Ugovor o prenosu know-how

Privredno društvo ………………., iz …………………………………., koje zastupa ……………,

(u daljem tekstu: Davalac)

i

privredno društvo ………………………., iz ………………………….., koje zastupa …………………………………,

(u daljem tekstu: Primalac)

zaključuju dana ………….., u ……………. sledeći

UGOVOR O PRENOSU KNOW-HOW

Predmet ugovora

Član 1.

U skladu s odredbama ovog ugovora Davalac dopušta Primaocu pravo korištenja know-how-a u vezi s tehnološkim postupcima i iskustvom u proizvodnji sledećih proizvoda:

  • ………………………………
  • ………………………………
  • ………………………………
  • ……………………………,

koje će Primalac proizvoditi za prodaju na području Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

Davalac će prenijeti na Primaoca cjelokupno znanje i iskustvo potrebno za izradu proizvoda, navedenih u članu 1. ovog ugovora, a ujedno će mu za uvođenje proizvodnje po potrebi pružiti i usluge svog tehničkog osoblja, a prema dogovoru i edukovati radnike Primaoca u svojim pogonima u razdoblju od ……………….. do ……………….. .

 

Član 3.

 

Davalac izjavljuje da, za njegovog znanja, ne postoje patenti trećih

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o prenosu know-how, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.