Ugovor o prenosu autorskih prava » Primjer Ugovora

Ugovor o prenosu autorskih prava

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………. ,

(u daljem tekstu: Izdavač)

i

ime i prezime ……………………….., JMB …………………………., adresa …………… ,

(u daljem tekstu: Autor)

zaključuju dana ……………, u …………….. sledeći       

UGOVOR O PRENOSU AUTORSKIH PRAVA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

 

Predmet ovog ugovora je autorsko djelo s naslovom ……………………………., čiji se opis nalazi u prilogu koji je sastavni dio ovog ugovora.

 

Član 2.

 

Autor se obavezuje da će u roku od ……………………….. dana nakon potpisivanja ovog ugovora, Naručiocu isporučiti odštampani rukopis svog djela na CD/DVD/……….. .

 

Član 3.

 

Autor je saglasan da će se Izdavač pobrinuti za stručnu i lektorsku obradu teksta, te da će djelo tehnički pripremiti za štampanje.

Autor se obavezuje da će pregledati korekturni otisak svog djela i da će obaviti autorsku korekturu, a korekturni otisak će vratiti Izdavaču u roku koji će biti označen na korekturnom otisku.

 

 

Autorski honorar

Član 4.

Izdavač će Autoru isplatiti autorski honorar u visini od ……………….. KM (slovima:…………..konvertibilnihmaraka)

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o prenosu autorskih prava, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.