Ugovor o prenosu autorskih prava » Primjer Ugovora

Ugovor o prenosu autorskih prava

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………. ,

(u daljem tekstu: Izdavač)

i

ime i prezime ……………………….., JMB …………………………., adresa …………… ,

(u daljem tekstu: Autor)

zaključuju dana ……………, u …………….. sledeći

UGOVOR O PRENOSU AUTORSKIH PRAVA

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je autorsko djelo s naslovom ……………………………., čiji se opis nalazi u prilogu koji je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2.

Autor se obavezuje da će u roku od ……………………….. dana nakon potpisivanja ovog ugovora, Naručiocu isporučiti odštampani rukopis svog djela na CD/DVD/……….. .

Član 3.

Autor je saglasan da će se Izdavač pobrinuti za stručnu i lektorsku obradu teksta, te da će djelo tehnički pripremiti za štampanje.

Autor se obavezuje da će pregledati korekturni otisak svog djela i da će obaviti autorsku korekturu, a korekturni otisak će vratiti Izdavaču u roku koji će biti označen na korekturnom otisku.

Autorski honorar

Član 4.

Izdavač će Autoru isplatiti autorski honorar u visini od ……………….. KM (slovima:…………..konvertibilnihmaraka) neto po autorskom arku. Akontaciju u visini honorara za 5 autorskih araka Izdavač se obavezuje platiti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, a ostatak u roku od 15 dana nakon izdavanja djela.

Član 5.

Autor garantuje da je tekst koji je predmet ovog ugovora izvoran i da nije bio ranije objavljen u bilo kom obliku.

Član 6.

Autor daje izdavaču isključivo pravo na objavljivanje i prodaju svog djela. Izdavač se obavezuje da će izdati djelo najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon preuzimanja cjelokupnog rukopisa.

Član 7.

Izdavač zadržava pravo prvenstva do ponovljenog izdanja autorskog djela. Autor se obavezuje da neće prenijeti pravo na djelomično ili cjelokupno objavljivanje svog djela iz ovog sporazuma drugom izdavaču bez prethodne pisane saglasnosti Izdavača.

Član 8.

Prilikom izdavanja autorskog djela, Izdavač se obavezuje besplatno uručiti Autoru ……………… primjeraka knjige. Izdavač će takođe omogućiti kupovinu ……………….. primjeraka knjige za potrebe Autora po prodajnoj cijeni s popustom od 50%.

Član 9.

Autor zadržava moralna autorska prava djela. Sve izmjene i dopune teksta mogu se ispraviti samo uz prethodno dopuštenje Autora.

Završne odredbe

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove pokušati rješiti sporazumno, a ako to ne bude moguće, nadležan je sud u ……….. .

Član 11.

Ovaj ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

AUTOR: IZDAVAČ:

…………………………………. ………………………………….

Prilog:

Opis djela

Preuzmite ugovor: Ugovor o prenosu autorskih prava

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor