Ugovor o preboju » Primjer Ugovora

Ugovor o preboju

1. ime i prezime…………………………………., JMB ……………….., adresa ………………..,

koju zastupa advokat ………………………………….,  

(u daljem tekstu: Oštećeni)

i

2. Osiguravajuće društvo …………………, adresa ……………….., koje zastupa ………………………………….

(u daljem tekstu: Osiguranje)

i

3. ime i prezime…………………………………., JMB ……………….., adresa ……………….. i

kao nasljednik umrle …………………….., adresa ……………………………,

na osnovu rješenja suda iz …………………….., br. ………., od …………………,

(u daljem tekstu: Nasljednik)

zaključuju dana …………., u ………….. sljedeći

UGOVOR O PREBOJU

 

Predmet ugovora

Član 1.

Umrla …………… je obavezna Oštećenom na osnovu odštetne odgovornosti platiti potpunu i konačnu materijalnu i nematerijalnu štetu proizašlu iz saobraćajne nesreće dana ……………….., i to tako da sve te odštetne iznose plati kako slijedi:

  Osiguranje……………….. iznos od ……………….. KM (slovima:…………….konvertibilnihmaraka)

    i

  Nasljednik iznos od

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o preboju, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.