Ugovor o prebijanju potraživanja » Primjer Ugovora

Ugovor o prebijanju potraživanja

Privredno društvo ………………………., iz …………………………, koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Prva ugovorna strana)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………………, koje zastupa …………………………………., (u daljem tekstu: Druga ugovorna strana)

zaključuju dana ………………, u …………… sljedeći

UGOVOR O PREBIJANJU POTRAŽIVANJA

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom ugovorne strane uređuju sljedeća međusobna prava i obaveze koje proizlaze iz međusobnih pravnih odnosa:

  Prva ugovorna strana potražuje od Druge ugovorne strane iznos od ……………….. KM (slovima: ……………….. konvertibilnihmaraka) za isporučene usluge, a koji dospjeva na naplatu dana ………………..,

  Druga ugovorna strana potražuje od Prve ugovorne strane naknadu štete za nekvalitetno obavljen posao, u iznosu ……………….. KM (slovima: ……………….. konvertibilnihmaraka).

Za navedenu naknadu štete vodi se spor kod suda u ……………….. pod brojem ……………….., ali do danas još nije pravosnažno okončan.

 

Član 2.

Ugovorne strane ovim ugovorom vrše prebijanje međusobnih potraživanja iz člana 1. ovog ugovora tako da:

  Prva ugovorna strana otpisuje Drugoj ugovornoj strani dugovanje za zatezne

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o prebijanju potraživanja, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.