Ugovor o posudbi » Primjer Ugovora

Ugovor o posudbi

Gospodin/g-đa ……………………… JMB …………………………, adresa ……………………

(u daljem tekstu: Posuđivač)

i

gospodin/g-đa ……………………….. JMB…………………………, adresa …… ………………..,

(u daljem tekstu: Korisnik)

zaključuju dana …………….., u ………….. sljedeći

UGOVOR O POSUDBI

 

Predmet ugovora

Član 1.

Posuđivač posuđuje Korisniku mašinu ……………….., godina proizvodnje ……………….., serijski broj ……………….. u približnoj vrijednosti od ……………….. KM (slovima:………….konvertibilnihmaraka).

 

Cijena

Član 2.

Korisnik posuđeni predmet upotrebljava besplatno.

Član 3.

Korisnik će predmet iz člana 1. ovog ugovora preuzeti kod Posuđivača po potpisivanju ovog ugovora i obavezuje se da će sa posuđenim predmetom postupati stručno i s pažnjom dobrog privrednika. Po završetku upotrebe posuđeni predmet će o svom trošku vratiti Posuđivaču na njegovu adresu.

 

Trajanje posudbe

Član 4.

Posudba predmeta iz člana 1. ovog ugovora trajaće otprilike ……………….. mjeseci, premda Posuđivač ima pravo bilo kada zahtjevati povrat posuđenog predmeta, ako mu je potreban za sopstvene potrebe.

Član 5.

Korisnik se mora o svom trošku brinuti za tekuće održavanje posuđenog predmeta, u slučaju oštećenja ili gubitka posuđenog

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o posudbi, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.