Ugovor o posudbi » Primjer Ugovora

Ugovor o posudbi

Gospodin/g-đa ……………………… JMB …………………………, adresa ……………………

(u daljem tekstu: Posuđivač)

i

gospodin/g-đa ……………………….. JMB…………………………, adresa …… ………………..,

(u daljem tekstu: Korisnik)

zaključuju dana …………….., u ………….. sljedeći

UGOVOR O POSUDBI

 

Predmet ugovora

Član 1.

Posuđivač posuđuje Korisniku mašinu ……………….., godina proizvodnje ……………….., serijski broj ……………….. u približnoj vrijednosti od ……………….. KM (slovima:………….konvertibilnihmaraka).

 

Cijena

Član 2.

Korisnik posuđeni predmet upotrebljava besplatno.

Član 3.

Korisnik će predmet iz člana 1. ovog ugovora preuzeti kod Posuđivača po potpisivanju ovog ugovora i obavezuje se da će sa posuđenim predmetom postupati stručno i s pažnjom dobrog privrednika. Po završetku upotrebe posuđeni predmet će o svom trošku vratiti Posuđivaču na njegovu adresu.

 

Trajanje posudbe

Član 4.

Posudba predmeta iz člana 1. ovog ugovora trajaće otprilike ……………….. mjeseci, premda Posuđivač ima pravo bilo kada zahtjevati povrat posuđenog predmeta, ako mu je potreban za sopstvene potrebe.

Član 5.

Korisnik se mora o svom trošku brinuti za tekuće održavanje posuđenog predmeta, u slučaju oštećenja ili gubitka posuđenog predmeta dužan je Posuđivaču odštetu, odnosno mora se pobrinuti za odgovarajuću zamjenu oštećenog ili izgubljenog predmeta, ali ne odgovara za trošenje pri normalnoj upotrebi posuđenog predmeta.

Član 6.

Korisnik smije posuđeni predmet posuditi trećem licu samo uz pisanu saglasnost Posuđivača.

 

Završne odredbe

Član 7.

Sve sporove ugovorne strane nastojaće riješiti sporazumno, a u protivnom, nadležan je ……………….. sud u ……………….. .

 

 

 

Član 8.

Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana dobija po jedan primjerak.

POSUĐIVAČ:                                                                          KORISNIK:

………………………………….                                                      ………………………………….

Preuzmite ugovor: Ugovor o posudbi

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor