Ugovor o posredničkim uslugama u turizmu » Primjer Ugovora

Ugovor o posredničkim uslugama u turizmu

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Organizator)

i

G-din/privredno društvo …………….JMB/koje zastupa……………………………., iz ………………..,

(u daljem tekstu: Agent)

dogovaraju i zaključuju dana ……….., u ………………, sljedeći 

UGOVOR O POSREDNIČKIM USLUGAMA U TURIZMU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ovom ugovorom Organizator daje Agentu pravo prodaje svojih turističkih aranžmana i drugih posebno dogovorenih turističkih kapaciteta iz svoje ponude, koje će Agent prodavati na prodajnom mjestu.

 

Obaveze Agenta

Član 2.

Agent se obavezuje da će organizatorove turističke aranžmane prodavati trećim licima u neizmjenjenom obliku i nepromijenjenim cijenama.

Prodaja po cijenama koje su niže od Organizatorovih cijena, smatra se težom povredom ovog ugovora i može predstavljati razlog za trenutni jednostrani raskid ugovora.

 

Neophodna dokumentacija

Član 3.

 

Organizator se obavezuje da će Agentu odmah obezbjediti sve ponude i odgovarajuću dokumentaciju (prijavnice, voucheri, narudžbenice, storno nalozi i slično).

Agent od Organizatora prima svu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana na osnovu potpisanog ugovora. Istekom ugovora Organizator i Agent obavljaju inventuru dokumenta na osnovu reversa.

Sva dokumentacija ostaje cijelo vrijeme vlasništvo Organizatora i Agent je mora, na Organizatorov zahtjev ili istekom ugovora, vratiti Organizatoru.

Član 4.

Agent se obavezuje da će Organizatoru plaćati usluge u skladu s programom turističkih aranžmana na osnovu fakture i u roku dospijeća.

 

Član 5.

Agent mora, prilikom poslovanja s trećim licima, poštovati Organizatorove opšte uslove i uputstva.

Agent se obavezuje da će, u poslovanju s trećim licima,  zastupati Organizatorove interese i da će sve povjerljive poslovne podatke čuvati kao poslovnu  tajnu, po načelu dobrih poslovnih običaja.

Agent je saglasan da Organizator, na vidljivom mjestu njegovog prodajnog prostora, postavi, odnosno nalijepi Organizatorove oznake.

 

Posrednička provizija

Član 6.

Organizator će Agentu za njegove usluge priznati posredničku proviziju prema Prilogu koji je sastavni dio ovog ugovora, koji navodi visinu posredničke provizije za prodaju pojedinačnih vrsta Organizatorovih usluga i za pojedine iznose.

U slučaju da Agent ostvari nadprosječne prodajne rezultate, Organizator mu može, prema vlastitoj procjeni, odobriti višu posredničku proviziju od one navedene u Prilogu.

 

Rok važnosti ugovora

Član 7.

Ugovor se zaključuje na period do kraja kalendarske godine u kojoj je potpisan. Ukoliko jedna ugovorna strana najkasnije do 15. decembra u istoj kalendarskoj godini u pisanoj formi ne obavijesti drugu ugovornu stranu o prestanku saradnje, smatra se da se ugovor produžuje do kraja sljedeće kalendarske godine.

Svaka ugovorna strana može ovaj ugovor otkazati uz jednomjesečni otkazni rok.

Ukoliko Agent u roku šest mjeseci ne proda niti jedan Organizatorov aranžman, Organizator ima pravo odustati od ugovora, ali mora o tome prethodno u pisanoj formi obavijestiti Agenta.

Ugovorne strane su saglasne da će i u slučaju otkaza, odnosno po proteku važnosti ugovora, dovršiti sve započete poslove i da će izvršiti sve međusobne obaveze koje su preuzele prije otkaza ovog ugovora.

Agent se obavezuje da će Organizatora odmah obavijestiti o svim svojim statusnim promjenama.

 

Završne odredbe

Član 8.

Ugovorne strane će nastojati sporazumno rješavati sve eventualne sporove iz ovog ugovora, a ukoliko to nije moguće, saglasno ugovaraju  nadležnost suda u ……………….. .

 

Član 9.

Ugovor je sastavljen u 3 (tri) jednaka primjerka, od kojih Organizator zadržava 2 (dva), a Agent 1 (jedan) potpisani primjerak.

ORGANIZATOR:                                                                      AGENT:

………………………………….                                                      ………………………………….

Preuzmite ugovor: Ugovor o posredničkim uslugama u turizmu

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor